Στόχοι του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά σε περιοχές με υψηλή παραγωγή ελαιολάδου. Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια ενός προηγούμενου προγράμματος LIFE (ECOILLIFE04 ENV/GR/110) που υλοποιήθηκε από τον δικαιούχο, και το οποίο αξιολόγησε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του ελαιόλαδου, ενώ παράλληλα πρότεινε μέτρα για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να κοινοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους εμπλεκόμενους σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους και να προωθήσει γενικά την οικολογική παραγωγή ελαιόλαδου. Επιπλέον βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων που παράγονται ακολουθώντας περιβαλλοντικές αρχές. Το πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει το κενό στην πληροφόρηση των καταναλωτών και να προβάλλει την προστιθέμενη αξία για το περιβάλλον και το λειτουργικό κόστος από την κατανάλωση οικολογικών προϊόντων, εστιάζοντας στο ελαιόλαδο.

Μέσω της προώθησης αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, το πρόγραμμα θα αναδείξει τη σημαντικότητα της ανάλυσης του κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment, LCA) κατά τη διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης με σκοπό την αναγνώριση αλλά και την πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή ελαιόλαδου περιλαμβάνουν  εκπομπές αερίων, απόβλητα νερού, απόβλητα από τις τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων, κλπ. Οι δραστηριότητες διάχυσης του προγράμματος όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενημερωτικές ημερίδες θα προωθήσουν σημαντικά θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή και την ελληνική περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία, όπως:

  • Γνώση του κύκλου ζωής κατά τις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης
  • Πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Διατήρηση των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας
  • Εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στις διαδικασίες παραγωγής
  • Αειφόρος διαχείριση αποβλήτων
  • Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μέσω της χρήσης πρακτικών χαμηλής ενέργειας
  • Προστασία του εδάφους, των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων
  • "Πράσινα προϊόντα"

Οι ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι δύο: καταναλωτές και παραγωγοί. Οι καταναλωτές θα ενημερωθούν για τα οφέλη των αειφόρων προτύπων παραγωγής και των βιολογικών προϊόντων, ενώ οι παραγωγοί θα ενημερωθούν σε θέματα σχετικά με τα στάδια της καλλιέργειας και της παραγωγής. Οι  δραστηριότητες διάχυσης απευθύνονται παράλληλα στις δημόσιες αρχές, τους τοπικούς φορείς και άλλους σχετικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα, ανάμεσα στα άλλα, στοχεύει να δημιουργήσει νέους παραγωγούς και να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές.