Δράσεις και μέσα του προγράμματος

Οι δραστηριότητες διάχυσης που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου είναι σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους του προγράμματος. Για την οργάνωση όλων των δράσεων διάχυσης και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων αρχικά θα λάβουν χώρα κατάλληλες προπαρασκευαστικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές θα συνδεθούν με προηγούμενα προγράμματα για τη συλλογή όλης της απαραίτητης πληροφορίας, η οποία θα καθορίσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν οι δράσεις διάχυσης του προγράμματος. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες θα περιλαμβάνουν επίσης τη συλλογή στοιχείων για τους παραγωγούς της Κρήτης και της Ηλείας, ενώ παράλληλα θα ληφθούν υπόψη οι εμπλεκόμενοι φορείς από προηγούμενα προγράμματα. Οι δράσεις αυτές θα ξεκινήσουν με την έναρξη του προγράμματος και θα διαρκέσουν 7 μήνες. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΕΘΙΑΓΕ.

Μία από τις βασικές δράσεις του προγράμματος είναι η δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για το ελαιόλαδο στην Κρήτη. Το κέντρο αυτό θα αποτελεί το σημείο ενημέρωσης των “φίλων” του ελαιόλαδου, θα διαθέτει κατάλληλο ενημερωτικό υλικό και φυλλάδια, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα της εκ του σύνεγγυς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών με ειδικούς εμπειρογνώμονες του προγράμματος. Μέσω του κέντρου πληροφόρησης, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στις ενημερωτικές ημερίδες του προγράμματος. Επιπλέον το κέντρο θα διαθέτει κατάλληλη βιβλιοθήκη με υλικό για το ελαιόλαδο και την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή. Υπεύθυνος για τη δημιουργία του κέντρου πληροφόρησης είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ. Το κέντρο θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών δράσεων και θα λειτουργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η δράση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης και μετά το πέρας του έργου.  

Επιπλέον η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Νομού Ηλείας (ΗΛΕΙΑΚΗ) στα πλαίσια του προγράμματος θα λειτουργήσει ένα κέντρο πληροφόρησης για το ελαιόλαδο στην Ηλεία. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2007, πολλοί παραγωγοί της Πελοποννήσου επιθυμούν να αποκαταστήσουν τις καλλιέργειές τους. Δεδομένου ότι η αποκατάσταση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, το πρόγραμμα στοχεύει μέσω των δραστηριοτήτων διάχυσης να προωθήσει την αειφόρο καλλιέργεια ελαιόδεντρων, η οποία αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα του προγράμματος. Οι παραγωγοί θα πρέπει να αναπτύξουν τις καλλιέργειές τους από την αρχή. Μέσω του κέντρου πληροφόρησης και των άλλων δραστηριοτήτων διάχυσης που προβλέπονται στο πρόγραμμα, θα προβληθεί η περιβαλλοντικά αειφόρος καλλιέργεια ελαιόδεντρων και οι παραγωγοί θα ενημερωθούν για τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της οικολογικής καλλιέργειας. Σημειώνεται ότι είναι πάντα αποδοτικότερο να παρουσιάζονται νέες ιδέες και να εφαρμόζονται νέες πρακτικές όταν μια δραστηριότητα είναι υπό ανάπτυξη (όπως στην περίπτωση καλλιέργειας ελαιόλαδου στην Ηλεία), και όχι όταν η δραστηριότητα είναι ήδη σε εφαρμογή.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα διεξαχθούν στην Κρήτη και την Ηλεία ενημερωτικές ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Οι ημερίδες θα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και θα συνδυαστούν με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των σεμιναρίων. Παράλληλα, κάθε χρόνο θα διοργανώνονται δρώμενα με την ονομασία «ημέρες ελαιόλαδου» για την προώθηση των αειφόρων προϊόντων. Υπεύθυνο για τη διοργάνωση των δρώμενων και των ενημερωτικών ημερίδων θα είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης. Τέλος κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διεξαχθούν 2 διαγωνισμοί για παραγωγούς και καταναλωτές. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ειδικό διαγωνισμό για το ελαιόλαδο. Αρμόδιο για την οργάνωση αυτής της δράσης θα είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι παραπάνω δράσεις θα συμβάλλουν στην επίτευξη των κύριων στόχων του έργου και κυρίως στην αλλαγή της κουλτούρας των καταναλωτών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτός από τις παραπάνω δράσεις και ηλεκτρονικές δραστηριότητες διάχυσης. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αναπτύξει το web-portal του προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει ηλεκτρονική βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία όλων των εγγεγραμμένων παραγωγών και καταναλωτών, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σύμφωνα με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις προπαρασκευαστικές δράσεις και κατάλληλα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το web-portal του προγράμματος και ειδικότερα το e-forum που θα αναρτηθεί σε αυτό, θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται για το ελαιόλαδο και άλλα βιολογικά προϊόντα να ανταλλάξουν δεδομένα, απόψεις και πληροφορίες σχετικά με την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση. Το web-portal θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και θα επικαιροποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το portal αναμένεται να λειτουργήσει και μετά το πέρας του έργου για τουλάχιστον 5 χρόνια. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής καμπάνιας θα είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης. Κύριος στόχος της καμπάνιας αυτής είναι η ενημέρωση του μέγιστου αριθμού κοινού/ καταναλωτών, καλλιεργητών και εμπλεκόμενων με την παραγωγή καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Στο τέλος του προγράμματος θα εκδοθεί βιβλίο για την υιοθέτηση αειφόρων τεχνικών παραγωγής, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες και σχετικό υλικό από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις.